CEZARINA ADAMESCU:,,FLORI PENTRU MAICA FECIOARĂ”

MAI FRUMOASĂ CA RAIUL

FLOAREA FLORILOR DIN RAI

Peste-oştirile cereşti

Maică Sfântă străluceşti.

Toate cetele de sfinţi

Le uneşti în rugăminţi,

Le uneşti în preamărire,

Slavă, laudă, cinstire,

Către Tatăl adorat,

Către Fiul Întrupat,

Către Duhul Sfânt slăvit

Cel în daruri însutit.

.

Florile-n grădini pălesc

Maică-atunci când te privesc.

Ca o floare tu răsai

Floarea florilor din rai,

Răspândind suav miros,

Sfânt şi bun de chiparos.

.

Stelele pălesc  şi ele

Pe-ale nopţii falduri grele

Când prin crângul dimineţii

Risipeşti mătasea ceţii

Şi-i faci loc ca să răsară

Unicului Soare iară,

Fiului tău preaiubit

Dintr-un sfânt locaş ivit

Din preafericitul sân

Să ne fie-n veci Stăpân…

SĂ-ŢI ADUC FĂGĂDUINŢĂ

Eşti Măicuţa mea, pot spune,

Scaun de înţelepciune,

Tron şi chivot preacurat

Pentru Fiul Întrupat.

.

Să-ţi aduc făgăduinţă

Cu întreaga mea fiinţă

Pe-un fuior de gând curat

Vin acum înduplecat.

.

Să mă dărui ţie vin

Şi smerit să mă închin.

Vin cu spirit de copil

Să-mi alungi tot ce-i ostil.

.

Duhul  Sfânt să-mi pui la loc

Şi iubirea ca un  foc

Pe cuprinsul pământesc

Pentru-Acel Înalt ceresc…

AJUTĂ MÂINILOR  MELE…

O Maică,

Ajută mâinilor mele

Să-nalţe altar de iubire

Fiului Tău adorat,

Dumnezeului meu

Cel de aproape

Şi întru veşnică răsplătire,

Ajută grâului meu

Să nu încolţească-n

Păşunea fărădelegii.

.

Glasul cuvântului tău,

Pricină de negrăită iubire

Să-mi fie, mai dulce ca fagurele

În cugetul aprins

Al inimii mele…

RAIURILE ŢI SE-NCHINĂ

Scumpă Maică şi Regină

Raiurile ţi se-nchină

Îngerii ţi se prosternă

Într-o dragoste eternă.

.

Toţi copiii buni ai Terrei

Pe cuprinsul emisferei

Fiindcă eşti  – te preacinstesc –

Maica Pruncului ceresc.

Maica Pruncului divin

Stăpânind înaltul Cin.

.

Cu fidelitate sfântă

Toţi copiii tăi îţi cântă.

Maică blândă şi curată

Pururi binecuvântată–

POEM

Dumnezeu

mi-a scris

pe tablele inimii

un poem:

.

Lutul fiinţei tale

să-l plăsmuieşti

aidoma chipului blând

al Neprihănitei…

AVE, STEAUA MĂRII!

Eşti Fecioară-n crugul zării

Far în noapte, Steaua mării,

Luminând precum o lună

Drumul bărcii în furtună.

.

Steaua care-n larg străbate

În Sierre-ndepărtate.

Sub a cerului cupolă

Ne conduci fără busolă.

.

Sfântă auroră-n zare

Prevestind măreţul Soare

Care-n suflete răsare

Fără de asemănare.

.

Ca pe nişte mateloţi

Ne călăuzeşti pe toţi

Pe al mării tulbur val

Ca să ne întorci la mal…

AURORA LUMII

Te salut Fecioară Mamă

Templul Duhului cel Sfânt…

Lângă tine nu am teamă

Nici de ploaie nici de vânt.

.

Har şi binecuvântare

Tu împarţi la fiecare

Iar privirea ta curată

Ne fereşte de-orice pată.

.

Fecioria-ţi roditoare

Prevesteşte Mândrul Soare

Cu lumina Lui cerească

Dornic să ne mântuiască…

DRUMUL CRUCII

De la iesle pân’ la cruce

Drumu-i greu şi nu-l pot duce.

De la iesle la Calvar

Drumul izvodeşte har.

.

Să-l străbată poate-oricine

De s-a lepădat de sine.

O Iisuse, o Iisuse,

Crucea Ta atât de sus e!

.

Nu pot ochii să-i ţin drepţi

Ochii mei neînţelepţi

Ce-au poftit şi-au jinduit

Nu m-ajută la privit.

.

Când uimiţi, când adumbriţi,

De privire sunt sleiţi.

Cinci şuviţe văd şi mi se

Par din rănile deschide

Că se scurg şi se preling

Dar pământul nu-l ating.

.

Unde-i sângele cel sfânt?

O năframă-adie-n vânt…

Unde-i sângele curat

De păcate nepătat?

.

Vino pe Golgota, hai că

Fiul tău pe cruce-i, Maică.

Fiul tău azi va muri

Pentru a ne mântui.

.

Sus pe cer deasupra porţii

Flutură năframa morţii.

Nu mai plânge Maică-aşa

Fiindcă El va învia!

FLOARE DE RAI

Duhu-n trupul fecioresc

A zidit copil ceresc;

A zidit copil divin

Lerui ler şi linu-i lin.

.

Şi s-a răspândit în lume

Taina veştii celei bune

Taina vieţii minunate

A iertării de păcate.

.

Floare eşti – de rai – frumoasă –

Dintre sfinţi cea mai aleasă,

Floare albă diafană

Care vindeci orice rană….

GLORIE ŞI SLAVĂ-N VECI

Vine luna mariană

Luna fără de prihană

.

Luna celei Preacurate

Şi-n lumină-nveşmântate,

.

Când frenetica natură

Se îmbracă-n hain pură.

Dedicată Maicii Sfinte.

Luna Mai – cea mai frumoasă

Ce  ne-aduce pace-n casă.

.

Când şi îngerii se-nchină

Proclamând-o drept Regină

.

Peste-ntregul Univers

Şi o proslăvesc în vers.

.

Când se-aude-n piepturi zeci

Glorie şi slavă-n veci.

.

Să-i cântăm de-a pururi, bine-i,

AVE, Maicii şi Reginei!

PRUNC DE DUMNEZEU

Mierla-şi face un cuibar

Într-o stea de chihlimbar.

.

Carul Mic şi Carul Mare

Răsări-vor pe altare

.

Căci se-ntrupă-n iesle Viul:

O Fecioară-şi naşte  Fiul.

.

Pe-un  covor de stele moi

Ea mi-l leagănă apoi,

.

Pe-un crâmpei de curcubeu

Fiindcă-i Prunc de Dumnezeu.

.

Cântă corul îngeresc

Fiindcă-i un pruncuţ ceresc…

SEMN AL MÂNTUIRII

Facă-şi cuiburile cucii

Drept pe braţul drept al crucii

Unde-atârnă într-un cui

Mâna dreapt-a Domnului.

.

Mierla zborul să şi-l frângă

Sfărâmat în mâna stângă

A Preabunului Hristos

Răstignită dureros.

.

Lacrimii să-i ţină piept

Rana din  piciorul drept

Când pe stângul aspru-n strânge

Chinga cuiului de sânge.

.

Un copil curat să plângă

Rezemat de coasta stângă

Unde sângereaz-un crin

Preacurat izvor de chin.

.

Apă vie, sânge sfânt

Semn al mântuirii sunt…

VIA DOLOROSA

Ca o mioară de blândă

Mielu-l conduci la osândă.

Maică, în urma lui duci

Lemnu-nfllorit pentru cruci.

.

Pe dealuri, văioage şi grui

Tu crucea o duci orişicui.

Iubirea de Fiul te frânge

Pe calea stropită cu sânge,

.

Iar mila de oameni, imensă,

Îţi face durerea intensă.

Te-mparţi în iubire şi milă

Şi calea-ţi devine ostilă.

.

Ce grea e, Măicuţă Mioară,

Măreaţa şi sfânta povară!

Crucea-nflorind în spinarea

Măicuţei – ne-aduce iertarea…

OM CU OM ŞI FRATE CU FRATE

Pătrunşi de smerenie

Copiii vin la vecernie.

Vin ca la fântâna din sat

Când soarele aproape

A scăpătat,

Când clopotul bisericii bate

Pe înserate.

.

Vin iar şi iară,

În răsăritul de seară

Cu inima în adorare

La cea mai curată dintre Fecioare.

Vin de la deal, de la vale,

Scuturându-şi praful pe cale,

.

Vin laolaltă cu îngerii

Din Valea Plângerii,

Din valea pierdută şi lină

Unde Maica suspină.

.

Vin şi se-nchină armatele

Să le ierte Mesia păcatele.

Vin mireni şi părinţi

În suflet cu lacrimi de sfinţi,

Şi se trezesc laolaltă,

Aici, în pacea înaltă,

Om cu om şi frate cu frate,

Călători pe drumuri uitate.

.

De pe cărări neştiute

Ori dimpotrivă, bătute,

Pe osia verde-a căruţei

Să-i aducă cinstire Măicuţei;

.

Vin cu pas măsurat şi sfios

Să-i mulţumească frumos;

Vin să-i aduc Mariei

Floarea de har a câmpiei.

Slujitori adunaţi la Stăpâna

Să-i sărute poala şi mâna.

.

Pogoară deasupră-le Cinul

De îngeri cu apa şi vinul

Şi-un crin preacurat înfloreşte

Când Maica Fecioară zâmbeşte.

Deasupra Treimea cea Sfântă

Îi miruie şi-i binecuvântă…

MÂINILE MAMEI, MÂINILE TALE

Vin la Tine

Cu mâinile goale;

Mi le ascund

Aşa cum le-ar ascunde

Mama:

În poale.

.

Mâinile mamei sunt albe

Şi foarte frumoase.

Mâinile Tale sunt ţintuite,

Iisuse Hristoase.

CONSFINŢIRE

Dă-mi acum şi-n veşnicie

Îndurarea ta, Marie.

Mâna ta duios coboară

Peste fruntea mea, Fecioară.

Gândul rău ce mă frământă

Să-mi alungi, Măicuţă Sfântă

Şi întinde-mi cu ştiinţă

Puntea de bunăvoinţă

Către Fiul Tău iubit

Pentru mine răstignit.

.

Milostivă precum eşti

De păcat să mă fereşti,

Să mă scapi de cel viclean

Şi să-mi aflu sfânt alean

În fiinţe consfinţite

Inimii Neprihănite.

.

Şi la tine, fără teamă

Binecuvântări de Mamă

Totdeauna să găsesc,

Numai aur sufletesc…

ÎN PACEA ACESTEI GRĂDINI

În pacea acestei grădini

Înflorite

Numite Inima Maicii Neprihănite,

Intrăm prăfuiţi

De pe căile lumii

Mistuiţi de extazul

Durerii de-a fi

Noapte şi zi

Smulşi din braţele pripei

Şi scufundaţi tot mai mult

În vintrele

Eterne-ale clipei…

DĂ-MI PÂINEA SUPRAFIREASCĂ

Dă-mi pâinea suprafirească

Maică cerească!

Dă-mi apa izvorului vieţii

Să-mi pot răcori

Obrazul în roua

Dis-de-dimineţii.

Şi ca har,

Ca prinos de iubire,

Dă-mi sângele scurs pe altar

Întru mântuire!

MAICĂ PREACURATĂ

Născătoare de lumină,

Maică Preacurată,

Un luceafăr ne anină

Maică Preacurată.

Maică scumpă în privire,

Maică Preacurată,

Să ne mântuie-n iubire,

Maică Preacurată…

CEZARINA ADAMESCU, REDACŢIA AGERO

8 MARTIE 2009


%d blogeri au apreciat asta: